ایران سرور
تاریخی و عجایب جهان

زندگینامه امیر اسماعیل سامانی | امیر اسماعیل سامانی جوانمرد

کسب درآمد

بر طبق منابع تاریخی در زندگینامه امیر اسماعیل سامانی می خوانیم: پس از پیروزی امیر اسماعیل سامانی بر عمرو لیث صفاری و اسارت عمرو لیث، امیر سامانی رفتاری جوانمردانه توام با احترام با وی داشته است؛ به گزارش تاریخ سیستان هنگامی که در پی درخواست های خلیفه عباسی؛ معتضد؛ اسماعیل سامانی ناگزیر شد عمرولیث را سوی بغداد روانه سازد؛ او را از راه سیستان و تنها با ۳۰ سوار راهی ساخت و بدو گفت کاری کند تا نزدیکانش به سوی او آیند و او را برهانند تا بدین وسیله هم عمرو از سرنوشتی ناخوشایند برهد و هم اسماعیل پاسخی درخور برای خلیفه داشته باشد.

 آنچه روشن است کاروان محافظ عمرو حتی یک ماه را در ناحیه ای از سیستان؛ خاستگاه خاندان صفاری؛ سپری کردند تا شاید از سوی نزدیکان عمرو اقدامی انجام پذیرد؛ اما هیچکس برای رهایی او اقدامی نکرد؛ بنابراین سواران محافظ او ناگزیر شدند او به بغداد ببرند و تحویل خلیفه دهند.

هم چنین ببینید : ادای احترام روحانی به مقام والای امیر اسماعیل سامانی

در تاریخ سیستان آمده است:

مطابق زندگینامه امیر اسماعیل سامانی:
 ((چون امیر اسماعیل بر عمرولیث دست یافت، نامه ی معتضد آمد نزدیک اسماعیل، که عمرو را بفرست، او را چاره نبود از فرمان نگاه داشتن و فرستادن عمرو، و عمرو را گفت، مرا نبایست که تو بر دست من گرفته شوی، و چون گرفته شدی نبایست کانجا فرستم، و نخواهم که زوال دولت شما بر دست من باشد، اکنون فرمان او را نگاهدارم و ترا بر راه سیستان بفرستم با سی سوار، جهد کن تا کسی بیاید و ترا بستاند، تا مرا عذر باشد و تا زیان ندارد، پس او را بر دست اسناشِ خادم بفرستاد و بیامد و سی روز بنهِ(“نه” نام منطقه ای در سیستان بوده) ببود و هیچکس اندر همه خراسان و سیستان نگفت که عمرو خود هست. پس او را ببغداد برد)). 

(منابع:تاریخ سیستان-تصحیح:استاد ملک الشعرای بهار-ص 258 و 260 و 261 *ابن جوزی-المنتظم-جلد هفتم-ص 18 * ابوبکر نرخشی-تاریخ بخارا-ص 114 و 115 و 116 * دکتر جواد هروی-تاریخ سامانیان-ص 201)

نمایش بیشتر

‫138,024 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا